Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Feliz Cosmetics

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Feliz Cosmetics prowadzony jest przez firmę Feliz Cosmetics wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 7322188929
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Feliz Cosmetics czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca - Feliz Cosmetics, z siedzibą: Gdańska 13, 41-250 Czeladź wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 7322188929
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://felizcosmetics.com

 

§ 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Gdańska 13, 41-250 Czeladź
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@felizcosmetics.com
 3. Numer telefonu: 572 364 835
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 3. Posiadamy konto w  Santander Consumer Bank o numerze rachunku 65 1090 1304 0000 0001 3594 0154

 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. przelew
  2. karta płatnicza / kredytowa
  3. przy odbiorze (za pobraniem)
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
  2. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

 

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni od dnia w którym zakupiono produkt, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

§  11 RODO

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.

W związku z tym 25 maja 2018 r. zmienia się Polityka Prywatności strony internetowej https://www.felizcosmetics.com 

Pragniemy poinformować o możliwościach korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

 • Administratorem danych Użytkowników jest Feliz Cosmetics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Skotniki 95-002  przy ul. Janowksa 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla, Łódź-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000684415, posiadająca NIP: 7322188929 oraz REGON 369267792.

Zbieranie przez nas danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane są przez nas podczas: dokonywania zapisów na newsletter, zakładania konta w Serwisie, składania zamówień (przy Użytkownikach nieposiadających konta w Serwisie)
 2. Podczas dokonywania zapisów na newsletter zbierane są przez nas dane osobowe takie jak : adres email.
 3. Podczas wypełniania formularza rejestracji Konta zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wystawienia FV;
 4. Podczas składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta w Serwisie zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.
 2. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:-

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;

- rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie internetowym;

- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;

- prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

- kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon;

 1. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej;

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;

- rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;

- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;

- prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

- kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon;

Dane osobowe użytkowników

 1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter mogą być przez nas przekazywane - na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych - podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług czyli takim, które dostarczają nam usługi IT, wykonują dla nas usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
 2. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie oraz przy dokonywaniu zamówień mogą być przez nas przekazywane - na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych - podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
 3. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

Uprawnienia użytkowników w związku z przetwarzaniem przez nas danych

 1.  Użytkownik ma dostęp do swoich danych.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, sprostowania ich. żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 4. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-4 Użytkownik powinien skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem rodo@felizcosmetics.com lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

1. Rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone przez Użytkowników według naszego procesu reklamacji;

2. Dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,

3. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

Dane osobowe przechowywane są przez nas maksymalnie przez okres 10 lat of dnia zakończenia umowy.

 1. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Użytkownicy mają możliwość skontaktowania się z nami:

- poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email rodo@felizcosmetics.com

- telefonicznie pod numerem +48 690 140 903

- pisemnie na adres: Dąbrowa Górnicza 41-300,  ul. Bandrowskiego 1a

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Dane Przedsiębiorcy: Feliz Cosmetics, z siedzibą: Gdańska 13, 41-250 Czeladź wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 7322188929, e-mail: biuro@felizcosmetics.com, telefon: 572 364 835
- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
- Data odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

* niepotrzebne skreślić